BLOGUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE

ADMITERE 2013

Iata liceele unde au intrat eleviii clasei a VIII-a, promotia 2013.

Felicitari!!!

http://admitere.edu.ro/Pages/AdmPerScoala.aspx?Jud=32&JudProv=32&Sc=2099

VINERI,12 IULIE 2013,ORA 10 ELEVII SCOLII ZAMFIRA SE VOR PREZENTA LA SCOALA PENTRU A PRIMI DOSARUL DE INSCRIERE

Prof. diriginte,

           Baran Maria

Marti,9 iulie 2013 ,ora 10.00 elevii clasei a VIII-a insotiti de parinti se vor prezenta la Scoala Zamfira pentru verificarea fiselor  editate de calculator.

JOI 4 IULIE 2O13,ora 18.00 VA AVEA LOC SEDINTA CU PARINTII CLASEI A VIII-A la Scoala Zamfira.Parintii sunt rugati sa vina cu Ghidul candidatului 2013 si cu fisele  de inscriere model  pe care le-am inmanat la ultima sedinta. Completarea oficiala a fiselor de optiuni se va face in zilele imediat urmatoare, pe baza unui program pe care il vom comunica la sedinta.

Prof .diriginte

      Baran Maria

   Maine , 18.062013 eleviii   clasei aVIII-a trebuie sa  se prezinte neaparat la scoala intre orele 11.00-15.00 sau la pregatirea suplimentara  de la matematica de la ora 12 sa completeze  cererile de inscriere la Evaluarea  nationala 2013 . Cererile se completeaza de catre fiecare elev  in parte(nu de catre parinti!).Cine nu completeaza cererea, nu va intra in examen!
     Deasemenea, nu uitati de sedinta cu parintii  de miercuri,19.06.2013, ora 17.30. Sa  aveti brosurile cu admiterea 2013 la voi ,sau daca nu veniti impreuna cu parintii, le inmanati dumnealor. La sedinta vom  discuta  si pe baza brosurilor.
Prof .diriginte
            Baran Maria

A aparut ghidul candidatului 2013 Pentru a-l vizualiza,dati click aici

GhidCandAdm2013-2014-FINAL

OBSERVATIE!!!!

ORELE DE PREGATIRE SUPLIMENTARA LA LIMBA ROMANA SI  MATEMATICA PENTRU EVALUAREA NATIONALA,VOR AVEA LOC ANUL ACESTA DUPA URMATORUL PROGRAM:

JOI 9-11 MATEMATICA  PROF. BRUCAR LUMINITA

VINERI 9-11 LIMBA ROMANA   PROF, NICA LUCIANA

ANUNTUL A FOST FACUT PUBLIC  ATAT LA SEDINTELE CU PARINTII CAT SI IN SCOALA (AFISAT LA AVIZIERUL CLASEI)

 

Anexa la ordinul MECTS nr. 5608/ 31.08.2012, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat – 2013

CALENDARUL ADMITERII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul şcolar 2013-2014
DATA LIMITĂ/PERIOADA
EVENIMENTUL
Pregătirea admiterii
31 ianuarie 2013
Elaborarea planului de măsuri judeţean/al municipiului Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii
1 martie 2013
Anunţarea, de către inspectoratele şcolare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă Transmiterea, de către Comisia Naţională de Admitere, a modelului fişei de înscriere în clasa a IX-a şi a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
1 mai 2013
Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învăţământ liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a Tipărirea broşurii care cuprinde informaţiile despre admitere
7 mai 2013
Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţiile legate de admitere Transmiterea, de către inspectorate, în şcolile gimnaziale, a listei centrelor de înscriere, precum şi a şcolilor arondate fiecărui centru Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a graficului şedinţelor de completare a opţiunilor de către absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora
17 mai 2013
Transmiterea, la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a broşurilor de admitere ale
Anexa la ordinul MECTS nr. 5608/ 31.08.2012, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat – 2013
2
fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită
13 – 31 mai 2013
Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare
19 iunie 2013
Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi
21 iunie 2013
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a
4 iulie 2013
Transmiterea de către Comisia naţională de admitere, către comisiile judeţene, a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene
5 iulie 2013
Afişarea în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere Completarea, de către secretariatele şcolilor, a fişelor de înscriere cu numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere Anunţarea ierarhiei la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-a.
8 iulie 2013
Eliberarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care solicită să participe la admitere în alt judeţ
Probele de aptitudini
23 mai 2013
Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
27-29 mai 2013
Înscrierea pentru probele de aptitudini
30 mai -1 iunie 2013
Desfăşurarea probelor de aptitudini
3 iunie 2013
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
4 iunie 2013
Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la
Anexa la ordinul MECTS nr. 5608/ 31.08.2012, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat – 2013
3
probele de aptitudini Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini
21 iunie 2013
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini, a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi Actualizarea, de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional, a listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi
4 iulie 2013
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini, a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere
5 iulie 2013
Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă
8 iulie 2013
Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini
Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
23 mai 2013
Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
27-29 mai 2013
Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
30 mai -1 iunie 2013
Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
3 iunie 2013
Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Anexa la ordinul MECTS nr. 5608/ 31.08.2012, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat – 2013
4
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru
4 iunie 2013
Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă Transmiterea, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti, a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
5-6 iunie 2013
Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă
10 iunie 2013
Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite
12 iunie 2013
Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special
15 mai 2013
Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii romi
21 iunie 2013
Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
8-10 iulie 2013
Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi
11-13 iulie 2013
Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special
Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014
5 – 9 iulie 2013
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special
Anexa la ordinul MECTS nr. 5608/ 31.08.2012, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat – 2013
5
desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea
5 – 9 iulie 2013
Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere
6 – 10 iulie 2013
Verificarea, de către părinţi şi candidaţi, a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator
11 iulie 2013
Termenul limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată Predarea, de către comisia din centrul de înscriere, a fişelor de opţiuni originale, la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
12 iulie 2013
Transmiterea bazei de date, de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti, la Centrul Naţional de Admitere
13 – 14 iulie 2013
Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională
15 iulie 2013
Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor
16 iulie 2013
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014
17 iulie 2013
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat din judeţ/municipiul Bucureşti.
17 iulie 2013
Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
17 iulie -26 iulie 2013
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014
17 iulie 2013
Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
Anexa la ordinul MECTS nr. 5608/ 31.08.2012, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat – 2013
6
18-19 iulie 2013
Susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă
20 iulie 2013
Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi rezolvarea eventualelor contestaţii
17 – 22 iulie 2013
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fişe de opţiuni de către cei rămaşi nerepartizaţi după prima etapă a admiterii
22 iulie 2013
Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele/clasele care organizează probe de aptitudini. Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au susţinut probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau de limbă maternă
17-23 iulie 2013
Introducerea datelor în calculator, verificarea fişelor listate şi corectarea eventualelor erori
24 iulie 2013
Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi la Centrul Naţional de Admitere
25 iulie 2013
Repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii
25 iulie 2013
Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial/în centrul special de înscriere a listelor cu absolvenţii proveniţi din şcolile respective/din alte judeţe, repartizaţi în a doua etapă şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal de stat Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal de stat a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate în a doua etapă
25 -26 iulie 2013
Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
26 iulie 2013
Transmiterea, de către unităţile de învăţământul liceal de stat, a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în cele două etape ale admiterii
29 iulie – 01 august 2013
Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două
Anexa la ordinul MECTS nr. 5608/ 31.08.2012, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat – 2013
7
repartizări computerizate.
A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014
1 august 2013
Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
2 septembrie 2013
Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
3-4 septembrie 2013
Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
5-6 septembrie 2013
Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare
9 septembrie 2013
Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării
Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă
1 mai 2013
Anunţarea centrului special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014
15 iulie 2013
Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014
23-24 iulie 2013
Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014
24-26 iulie 2013
Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

CABINET MINISTRU
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1,
010168, Bucureşti
Tel: +40 (0)21 405 62 70
Fax: +40 (0)21 312 01 40
http://www.edu.ro
                                                                                       ORDIN
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar
2013-2014
În temeiul prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare,
al prevederilor ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011
privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ,
în baza prevederilor art.22, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu
modificările și completările ulterioare,
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
emite prezentul ordin:
Art.1. – Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-
2014. Calendarul este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. (1) Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar
2013-2014 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 cuprinsă în Anexa I a ordinului
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 bis din 23.09.2010.
(2) Metodologia menționată la alin. (1) se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea
Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014, prevăzut în
anexa la prezentul ordin.
(3) Comisia Națională de Admitere poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări
și desfășurări a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2013-2014.
Art.3. (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2013–2014 în liceele
vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura
probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale, cuprinsă
în Anexa III a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 bis din 23.09.2010.
(2) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2013-2014 în clasele de la profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor, sunt cele stabilite pentru specializarea învățători-educatoare în Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale, cuprinsă în Anexa III a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 bis din 23.09.2010. (3) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2013-2014 în clasele de la profilul pedagogic, specializările mediator școlar și instructor de educație extrașcolară, sunt cele stabilite pentru profilul pedagogic, specializările bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar, în Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale, cuprinsă în Anexa III a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 bis din 23.09.2010. Art.4. Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2012–2013 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională cuprinsă în Anexa IV a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 bis din 23.09.2010. Art.5. Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali, Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară, Direcţia Generală Economic, Finanțe, Resurse Umane, Direcţia Modernizarea Patrimoniului, Investiții și Informatizare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin. Art.6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I. MINISTRU, Ecaterina ANDRONESCU BUCUREŞTI Nr. 5608 Data 31.08.2012

Brosura cu admiterea 2012 a fost trimisa elevilor pe mail, inca din luna octombrie  a acestui an, pentru a-si putea face o idee cu privire la optiunile pe care le vor avea de facut in vara, dupa examen. Asteptam cu nerabdare brosura pentru anul acesta, care apare din cate stim noi, prin lunile aprilie, mai.Pana atunci incercam sa aflam cat mai multe despre liceele si profilele  care prezinta interes pentru elevii nostri.Daca tot am fost in vizita la  Grupul scolar de servicii Sf apostol Andrei din Ploiesti, va prezentam oferta educationala a grupului scolar pentru acest an:

Multa bafta!

Grupul Scolar de Servicii „Sfantul Apostol Andrei” Ploiesti
Ploiesti, Prahova

Oferta educaţională

 GRUPUL ŞCOLAR DE SERVICII

„SFÂNTUL APOSTOL ANDREI”

STR. DEDIŢEL NR.4, PLOIEŞTI

FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT/

DOMENII DE CALIFICARE PROFESIONALĂ/

CALIFICĂRI PROFESIONale

Ciclul inferior al liceului

– clasa a IX-a Domeniul: Turism şi alimentaţie; Calificare profesională: Organizator banqueting-o clasa

– clasa a IX-a Domeniul:Turism şi alimentaţie; Calificare profesională:Tehnician în gastronomie-o clas

– clasa a IX-a Domeniul: Estetica şi igiena corpului omenesc; Calificare profesională: Coafor stilist-o clasa

– clasa a X-a Domeniul: Alimentaţie; Calificare profesională: (Organizator banqueting)-o clasa

– clasa a X-a Domeniul: Estetica şi igiena corpului omenesc; Calificare profesională: Coafor stilist-2 clase

Ciclul superior al liceului

Ruta Directă de calificare profesională:

– 1 clasă a XII-a Servicii/Tehnician în turism

Ciclul superior al liceului prin ruta progresivă de calificare profesională:

– clasa a XII-a Domeniul: Turism şi alimentaţie; calificare profesională: Organizator banqueting;

– clasa a XII-a Domeniul: Turism şi alimentaţie; calificare profesională: Tehnician în gastronomie;

– clasa a XII-a Domeniul: Estetica şi igiena corpului omenesc; Calificare profesională: Coafor –stilist

– clasa a XIII-a Domeniul: Turism şi alimentaţie; calificare profesională: Organizator banqueting;

– clasa a XIII-a Domeniul: Turism şi alimentaţie; calificare profesională: Tehnician în gastronomie;

– clasa a XIII-a Domeniul: Estetica şi igiena corpului omenesc; Calificare profesională: Coafor –stilist

– clasa a XIII-a seral Domeniul: Turism şi alimentaţie; calificare profesională: Organizator banqueting;

Nivelul 3 avansat de calificare profesională – prin şcoala postliceală

– Domeniul: Turism; Calificare profesională: Organizator de conferiţe, congrese, târguri şi expoziţii

– Domeniul: Servicii; Calificare profesională: Stilist

– Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică; calificare profesională: Asistent medical de laborator

– Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică; calificare profesională: Asistent medical generalist

Anexa la ordinul MECTS nr. 5608/ 31.08.2012, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4, pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Nor de etichete

%d blogeri au apreciat asta: